Josifo Taco
pienininkystės centras
LSMU VA 5 rūmai, 208 k., Tilžės 18, Kaunas.
Tel., faks.: +370 37 36 14 83
Pradžia
Supirkėjų mokymas
Melžėjų varžytuvės
Straipsniai, leidiniai

Straipsniai

Tai kaip mes gaminame pieną

Dar 1990 metų pavasarį Lietuvos Žemės ūkio ministerijos įsakymu buvo įteisintas respublikinis melžimo mokymo metodinis centras prie Lietuvos veterinarijos akademijos.

Šio centro prie Lietuvos veterinarijos akademijos, ištakas galima laikyti Kauno žemės ūkio valdymo mokyklos melžimo laboratoriją. Tam laikui centre buvo sukaupta visa tuo metu galima melžimo technika, buvo sukurtos skaidrės ir kino filmas apie melžimą, gaminami originalūs plakatai ir dirbtiniai karvės tešmenys, buvo atliekamos ūkiskaitinės mokslinio tyrimo darbo temos melžimo srityje, naudojama video ir kiti pažangūs tuo metu mokymo metodai, įrengta automobilio UAZ bazėje kilnojamoji mokymo klasė. Laboratorijos bazėje buvo ruošiamos melžėjos respublikiniams, sąjunginiams ir tarptautiniams melžimo konkursams.

Buvo suorganizuota keletas seminarų, kvalifikacijos kėlimo kursų ūkininkams, žemės ūkio mokyklų dėstytojams, melžimo mokymo instruktoriams. Šio centro bazėje iki 1992 m. pastoviai žemės ūkio technikumų dėstytojai ir meistrai, melžimo instruktoriai, ūkininkai bei kiti specialistai yra kėlę kvalifikaciją melžimo klausimais.

Deja, laikui bėgant dėl objektyvių priežasčių centro veikla apmirė.

Liko tik Lietuvos veterinarijos akademijos studentų mokymas.

Dabartiniu metu, pradėjus taikyti Lietuvoje naują pieno sudėties ir kokybės tyrimo sistemą, sugriežtėjus reikalavimams pieno kokybei, būtinai reikėjo atnaujinti studentų mokymui ir kvalifikacijos kėlimui naudojamą melžimo techniką, mokymo priemones, laboratorinę įrangą ir kt. Ypač padaugėjo interesantų, norinčių sužinoti blogo pieno gamybos priežastis. Ūkininkai ir kai kurios bendrovės pareiškė norą kelti kvalifikaciją melžimo srityje, padaugėjo klausimų dėl įvairių firmų siūlomos melžimo technikos bei technologijų.

Lietuvos veterinarijos akademijoje centrui yra skirtos patalpos, kurios randasi šalia VĮ "Pieno tyrimai". Šioms patalpoms buvo reikalingas remontas, bei buvo pasenę kai kurie melžtuvai, mokymo priemonės ir kita įranga.

Todėl 1999 m. vasario mėn. kartu su Žemės ūkio ministerija organizavome Akademijoje apskrito stalo diskusiją apie tokio centro atkūrimo būtinumą ir visi dalyviai tam pritarė, o Vokietijos firma Westfalia atsiliepė į mūsų kvietimą ir padovanojo Melžimo mokymo centrui, jos siūlomos įvairios melžimo technikos veikiančius fragmentus, pieno šaldiklį, mobilų melžimo agregatą ir atliko dalinį patalpų remontą.

Tolimesniam centro sėkmingam darbui buvo reikalingi pinigai, kad būtų galima atnaujinti ir kitą įrangą, mokymo priemones, įsigyti mobilią laboratoriją išvykimui į fermas ir atlikti jų analizę, kodėl gaunamas blogos kokybės pienas, analizuoti siūlomą melžimo techniką, apmokyti specialistus, gamybos organizatorius, kvalifikacinės tarnybos darbuotojus, pieno supirkėjus, žemės ūkio mokyklų dėstytojus ir t.t Be to, orientuojant pieno gamybą stambesnėse fermose, būtina įrengti šiuolaikinę melžimo technologinę sistemą mūsų akademijos Praktinio mokymo ir bandymų centre, kad studentai ir kursantai galėtų praktiškai išmokti gaminti aukštos kokybės pieną. Taip pat centras savo tiesioginiame darbe gali naudotis ir naudojasi akademijos katedrų ir padalinių materialine baze ir įvairių veterinarijos bei zootechnijos sričių specialistų patirtimi.

Todėl Žemės ūkio ministerijos kolegija 1999 04 23 d. pritarė Melžimo mokymo centro atkūrimui akademijoje ir 1999 05 20 d. buvo pasirašyta sutartis įsteigti Viešąją įstaigą Melžimo mokymo centras. 1999 07 12 d. Kauno m. savivaldybėje buvo įregistruoti įstatai. VšĮ Melžimo mokymo centras, kurios steigėjai yra Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos Žemės ūkio ministerija.

Remiantis šia sutartimi, Žemės ūkio ministerija paskyrė dalį lėšų reikalingų centro modernizavimui. Akademija sutartyje įsipareigojo centrui panaudos sutartimi suteikti reikalingas jo efektyviai veiklai patalpas. Už gautas iš Žemės ūkio ministerijos lėšas 1999 m. įsigyta nemažai centro veiklai reikalingo inventoriaus, dalinai renovuotos patalpos.

Dabartiniu metu centre yra sukaupta beveik visų firmų siūlančių pirkti melžimo techniką melžtuvai, daug metodinės medžiagos, techninės mokymo priemonės, yra pakankama patirtis.

VšĮ Melžimo mokymo centras įstatuose yra parašyta, kad koordinuoja respublikoje melžimo mokymą. Todėl 1999 metų gale buvo surengtas seminaras žemės ūkio mokyklų dėstytojams, o 2000 sausio mėnesį ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistams seminarai apie kokybiško pieno gamybą ir naujausias melžimo technologijas.

Suprasdami, kad reikia kuo masiškiau propaguoti naują techniką ir naujas technologijas, daugiau kaip po dešimties metų, Veisėjų žemės ūkio mokykloje, buvo suorganizuotos Alytaus apskrities atviros karvių melžimo varžytuvės. Į jas atvyko dalyvių žymiai daugiau negu tikėjomės. Iš Alytaus, Lazdijų, Varėnos, Marijampolės, Kauno bei Jonavos rajonų. Firmos prekiaujančios melžimo technika bei kitomis medžiagomis reikalingoms gero pieno gamybai varžytuves parėmė materialiai ir kai kurios įsteigė vertingus prizus. Visi varžytuvių dalyviai gavo vertingas dovanas, o nugalėtoja ūkininkė R. Volskienė iš Kauno rajono Raudondvario gavo dovanų iš Alytaus firmos Ordo šaldytuvą.

Kad pieno gamintojai galėtų savarankiškai tobulėti, centro darbuotojai per 1998 ir 1999 metus parašė dvi knygeles apie karvių melžimą. O tie kurie norėjo galėjo būti apmokyti tiesiogiai pas mus arba pas juos. Taip buvo apmokyta ne viena dešimtis pieno gamintojų, kaip reikia gauti kuo daugiau ir geresnės kokybės pieno.

Išvažiuodami į pieno fermas apmokyti, vežamės net tik savo sukauptą patirtį, bet ir visą reikalingą šiuolaikišką aparatūrą, su kuria galima diagnozuoti melžimo techniką.

Per metus laiko aplankėme gana daug įvairių pieno gamintojų, tiek smulkių tiek stambių. Deja, ne visuose netgi naujai rekonstruotose stambiose fermose ar naujai pastatytuose ūkininkų tvartuose pamatėme gerus dalykus. Kai kurie iš jų nežinojo, arba buvo net pamiršę elementarius melžimo technologijos reikalavimus, sanitarinio apdorojimo taisykles.

Taip pat su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyr. specialiste A. Greičiuviene domėjomės kaip dirba pieno surinkėjai. Ir čia pastebėjome nemažai trūkumų. To išvadoje gimė mintis sukurti mokomąjį video filmą apie pieno surinkimą. Manome, kad 2001 metų žiemą jisai turėtų pasiekti visus pieno surinkimu besidominčius žmones.

Galime daryti išvadą, kad dar daug ir nemažai reikės įdėti darbo norint supažindinti mūsų pieno gamintojus su melžimo technikos, tvartų higienos, melžimo technologijos elementoriumi. Tas dar labiau taps aktualu, kada pieno perdirbėjams jau pradeda trūkti pieno. Juk tikriausiai yra nenormalu, kada pieną Dzūkijoje surinka net nuo Klaipėdos atvažiavę pienvežiai. Arba į vieną kaimą atvažiuoja kelių skirtingų pieninių pienvežiai. Ir vieną dekadą pienas priduodamas vienai pieninei, kitą kitai, tai - kuri nustato aukštesnę pieno rūšį.

Dabar daugiau kaip 80 procentų pieno superkama iš karvių kurios melžiamos rankomis, kai kurie ūkininkai ir daugelis bendrovių dar naudojasi sena latviška arba vokiška "Impulsa" firmos melžimo technika. Tik nedidelė dalis pieno gamintojų, skaitoma, kad apie 120 fermų jau turi įsigyja naują, našią įvairių firmų ir įvairios komplektacijos bei modernizacijos melžimo techniką ir šaldymo įrangą. Todėl nesvarbu kokią naudosime melžimo techniką ar melšime rankomis reikia gerai žinoti pieno atleidimo fiziologiją, mokėti paruošti karvę melžimui, uždėti ir nuimti melžiklius arba baigti karvę melžti rankomis, atlikti melžimo įrangos sanitarinį apdorojimą, atlikti pirminį pieno valymą ir aušinimą fermoje. O kaip parodė apklausa (ŽŪM 1999 01 22 d. potvarkiu Nr. 14 komisijos išvados) daugelis pieno gamintojų, pieno surinkėjų yra niekur nesimokę, o kiti senai mokėsi arba kėlė kvalifikaciją, būtina pastoviai atnaujinti savo žinias, supažindinti su nauja technika ir technologija. Šiuo metu Lietuvoje niekas kompleksiškai neužsiiminėja melžimo technologijos mokymu ir kvalifikacijos kėlimu gamybininkams. Tas pat buvo pasakyta ir LVA 1999 02 10 dieną įvykęs pasitarimas dėl atkuriamo melžimo mokymo centro prie mūsų akademijos.

Akademijos patalpose šalia centro randasi VĮ "Pieno tyrimai",todėl nėra jokios problemos pieno gamintojui pasikelti į antrą aukštą ir pasikalbėti, kaip galima gerinti pieno kokybę. Centre per internetą galima naudotis jos tyrimų rezultatais.. Padidėjus reikalavimam pieno kokybei ir ypač įdiegus naują pieno kokybės kontrolę padaugėjo ir interesantų norinčių sužinoti blogo pieno gamybos priežastis.

Remiantis mūsų bei užsienio mokslininkų paskaičiavimais laukiamas ekonominis efektas būtų tas, kad apmokyta melžėja turi pamelžti daugiau bent 10 % pieno, karvės mažiau sirgti tešmens ligomis, žymiai geresnė pieno kokybė. Jeigu šiandien respublikoje yra pieno primilžio vidurkis bent 3500 kg, tai prieauglis turėtų būti 350 kg. Per metus gautume vien tik dėl primilžio padidėjimo 350 kg. X 0,8 Lt. už kg. pieno -280 Lt X 600 000 karvių skaičiaus yra -168 000 000 Lt pelnas. O kur dar sumažėjusios sąnaudos vaistams, kadangi čia neįvertinta karvių sveikatingumo padidėjimas, pieno kokybės pagerėjimas ir taip toliau.

Pagal suinteresuotų organizacijų arba VĮ "Pieno tyrimai" paraišką MMC mobiliąja mokymo klase-laboratorija gali išvykti pas pieno gamintoją, išmokyti jį taisyklingai dirbti su jo turima įranga, pagal individualią programą. Būtinai vietoje išanalizuoti ir nustatyti blogo pieno gamybos veiksnius, duoti konkrečias rekomendacijas.

Kiekvienai apmokamai grupei numatoma paruošti programą, pagal jos kontingentą, naudojamą melžimo techniką ir technologiją, fermų dydį. Dalyviai galės užsisakyti programą pagal savo individualius poreikius.

Todėl pradėsime straipsnių ciklą apie aukščiau išvardintas problemas ir kelius kaip jas išspręsti.

Parengė doc.dr. V. Stankūnienė.

Galime

  • patarti pieno gamintojams, kokią pasirinkti melžimo technologiją, kaip rekonstruoti patalpas, norint gauti geros kokybės pieną;
  • patarti, kaip apsaugoti karves nuo tešmens ligų;
  • mokyti pieno gamintojus taisyklingos karvių melžimo technologijos;
  • rengti pieno supirkėjų, laborantų, vairuotojų - laborantų apmokymus;
  • vykdyti gyvulininkystės specialistų apmokymą.

Siūlome

  • įvertinti melžimo įrangos bendrą techninį stovį: pieno linijos nuolydžius, melžiklių sumontavimą, pieno ir vakuumo žarnelių tinkamumą ir kt.;
  • įvertinti vakuumo sudarymo įrenginio darbą, panaudojant diagnozavimo prietaisą Airflow Meter;
  • įvertinti įvairių pulsatorių darbą pulsų analizatoriumi Pulsotest mini;
  • įvertinti sanitarinį melžimo įrengimų stovį;
  • išsiaiškinti blogo pieno gamybos priežastis.
 
© MMC. Geriausiai matomas 1024x768.