Lietuvos veterinarijos akademijos
melžimo mokymo centras

Lietuvos veterinarijos akademija, GTF rūmai, 208 k., Tilžės 18, Kaunas
tel.: +370 37 36 14 83, faks.: +370 37 36 14 83

Naujienos

Įdomu

Varžytuvės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::: MMC --> Įdomu --> Leidiniai :::

 

Tai kaip mes gaminame pieną

Dar 1990 metų pavasarį Lietuvos Žemės ūkio ministerijos įsakymu buvo įteisintas respublikinis melžimo mokymo metodinis centras prie Lietuvos veterinarijos akademijos.

Šio centro prie Lietuvos veterinarijos akademijos, ištakas galima laikyti Kauno žemės ūkio valdymo mokyklos melžimo laboratoriją. Tam laikui centre buvo sukaupta visa tuo metu galima melžimo technika, buvo sukurtos skaidrės ir kino filmas apie melžimą, gaminami originalūs plakatai ir dirbtiniai karvės tešmenys, buvo atliekamos ūkiskaitinės mokslinio tyrimo darbo temos melžimo srityje, naudojama video ir kiti pažangūs tuo metu mokymo metodai, įrengta automobilio UAZ bazėje kilnojamoji mokymo klasė. Laboratorijos bazėje buvo ruošiamos melžėjos respublikinėm, sąjunginėm ir tarptautinėm melžimo konkursams.

Buvo suorganizuota keletas seminarų, kvalifikacijos kėlimo kursų ūkininkams, žemės ūkio mokyklų dėstytojams, melžimo mokymo instruktoriams. Šio centro bazėje iki 1992 m. pastoviai žemės ūkio technikumų dėstytojai ir meistrai, melžimo instruktoriai, ūkininkai bei kiti specialistai yra kėlę kvalifikaciją melžimo klausimais.

Deja, laikui bėgant dėl objektyvių priežasčių centro veikla apmirė.

Liko tik Lietuvos veterinarijos akademijos studentų mokymas.

Dabartiniu metu, pradėjus taikyti Lietuvoje naują pieno sudėties ir kokybės tyrimo sistemą, sugriežtėjus reikalavimams pieno kokybei, būtinai reikėjo atnaujinti studentų mokymui ir kvalifikacijos kėlimui naudojamą melžimo techniką, mokymo priemones, laboratorinę įrangą ir kt. Ypač padaugėjo interesantų, norinčių sužinoti blogo pieno gamybos priežastis. Ūkininkai ir kai kurios bendrovės pareiškė norą kelti kvalifikaciją melžimo srityje, padaugėjo klausimų dėl įvairių firmų siūlomos melžimo technikos bei technologijų.

Lietuvos veterinarijos akademijoje centrui yra skirtos patalpos, kurios randasi šalia VĮ “Pieno tyrimai”. Šioms patalpoms buvo reikalingas remontas, bei buvo pasenę kai kurie melžtuvai, mokymo priemonės ir kita įranga.

Todėl 1999 m. vasario mėn. kartu su Žemės ūkio ministerija organizavome Akademijoje apskrito stalo diskusiją apie tokio centro atkūrimo būtinumą ir visi dalyviai tam pritarė, o Vokietijos firma Westfalia atsiliepė į mūsų kvietimą ir padovanojo Melžimo mokymo centrui, jos siūlomos įvairios melžimo technikos veikiančius fragmentus, pieno šaldiklį, mobilų melžimo agregatą ir atliko dalinį patalpų remontą.

Tolimesniam centro sėkmingam darbui buvo reikalingi pinigai, kad būtų galima atnaujinti ir kitą įrangą, mokymo priemones, įsigyti mobilią laboratoriją išvykimui į fermas ir atlikti jų analizę, kodėl gaunamas blogos kokybės pienas, analizuoti siūlomą melžimo techniką, apmokyti specialistus, gamybos organizatorius, kvalifikacinės tarnybos darbuotojus, pieno supirkėjus, žemės ūkio mokyklų dėstytojus ir t.t Be to, orientuojant pieno gamybą stambesnėse fermose, būtina įrengti šiuolaikinę melžimo technologinę sistemą mūsų akademijos Praktinio mokymo ir bandymų centre, kad studentai ir kursantai galėtų praktiškai išmokti gaminti aukštos kokybės pieną. Taip pat centras savo tiesioginiame darbe gali naudotis ir naudojasi akademijos katedrų ir padalinių materialine baze ir įvairių veterinarijos bei zootechnijos sričių specialistų patirtimi.

Todėl Žemės ūkio ministerijos kolegija 1999 04 23 d. pritarė Melžimo mokymo centro atkūrimui akademijoje. Melžimo mokymo centras, kurios steigėjai yra Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos Žemės ūkio ministerija.

Remiantis šia sutartimi, Žemės ūkio ministerija paskyrė dalį lėšų reikalingų centro modernizavimui. Akademija sutartyje įsipareigojo centrui panaudos sutartimi suteikti reikalingas jo efektyviai veiklai patalpas. Už gautas iš Žemės ūkio ministerijos lėšas 1999 m. įsigyta nemažai centro veiklai reikalingo inventoriaus, dalinai renovuotos patalpos.

Dabartiniu metu centre yra sukaupta beveik visų firmų, siūlančių pirkti melžimo techniką melžtuvai, daug metodinės medžiagos, techninės mokymo priemonės, yra pakankama patirtis.

Melžimo mokymo centras įstatuose yra parašyta, kad koordinuoja respublikoje melžimo mokymą. Todėl 1999 metų gale buvo surengtas seminaras žemės ūkio mokyklų dėstytojams, o 2000 sausio mėnesį ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistams seminarai apie kokybiško pieno gamybą ir naujausias melžimo technologijas.

Suprasdami, kad reikia kuo masiškiau propaguoti naują techniką ir naujas technologijas, daugiau kaip po dešimties metų, Veisėjų žemės ūkio mokykloje, buvo suorganizuotos Alytaus apskrities atviros karvių melžimo varžytuvės. Į jas atvyko dalyvių žymiai daugiau negu tikėjomės. Iš Alytaus, Lazdijų, Varėnos, Marijampolės, Kauno bei Jonavos rajonų. Firmos prekiaujančios melžimo technika bei kitomis medžiagomis reikalingoms gero pieno gamybai varžytuves parėmė materialiai ir kai kurios įsteigė vertingus prizus. Visi varžytuvių dalyviai gavo vertingas dovanas, o nugalėtoja ūkininkė R. Volskienė iš Kauno rajono Raudondvario gavo dovanų iš Alytaus firmos Ordo šaldytuvą.

Kad pieno gamintojai galėtų savarankiškai tobulėti, centro darbuotojai per 1998 ir 1999 metus parašė dvi knygeles apie karvių melžimą. O tie kurie norėjo galėjo būti apmokyti tiesiogiai pas mus arba pas juos. Taip buvo apmokyta ne viena dešimtis pieno gamintojų, kaip reikia gauti kuo daugiau ir geresnės kokybės pieną.

Išvažiuodami į pieno fermas apmokyti, vežamės net tik savo sukauptą patirtį, bet ir visą reikalingą šiuolaikišką aparatūrą, su kuria galima diagnozuoti melžimo techniką.

Per metus laiko aplankėme gana daug įvairių pieno gamintojų, tiek smulkių tiek stambių. Deja, ne visuose netgi naujai rekonstruotose stambiose fermose ar naujai pastatytuose ūkininkų tvartuose pamatėme gerus dalykus. Kai kurie iš jų nežinojo, arba buvo net pamiršę elementarius melžimo technologijos reikalavimus, sanitarinio apdorojimo taisykles.

Taip pat su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyr. specialiste A. Greičiuviene domėjomės kaip dirba pieno surinkėjai. Ir čia pastebėjome nemažai trūkumų. To išvadoje gimę mintis sukurti mokomąjį video filmą apie pieno surinkimą.

Galime daryti išvadą, kad dar daug ir nemažai reikės įdėti darbo norint supažindinti mūsų pieno gamintojus su melžimo technikos, tvartų higienos, melžimo technologijos elementoriumi. Tas dar labiau taps aktualu, kada pieno perdirbėjams jau pradeda trūkti pieno. Juk tikriausiai yra nenormalu, kada pieną Dzūkijoje surinka net nuo Klaipėdos atvažiavę pienvežiai. Arba į vieną kaimą atvažiuoja kelių skirtingų pieninių pienvežiai. Ir vieną dekadą pienas priduodamas vienai pieninei, kitą kitai, tai kuri nustato aukštesnė pieno rūšį.

Dabar daugiau kaip 80 procentų pieno superkama iš karvių kurios melžiamos rankomis, kai kurie ūkininkai ir daugelis bendrovių dar naudojasi sena latviška arba vokiška “Impulsa” firmos melžimo technika. Tik nedidelė dalis pieno gamintojų, skaitoma, kad apie 120 fermų jau turi įsigyja naują, našią įvairių firmų ir įvairios komplektacijos bei modernizacijos melžimo techniką ir šaldymo įrangą. Todėl nesvarbu kokią naudosime melžimo techniką ar melšime rankomis reikia gerai žinoti pieno atleidimo fiziologiją, mokėti paruošti karvę melžimui, uždėti ir nuimti melžiklius arba baigti karvę melžti rankomis, atlikti melžimo įrangos sanitarinį apdorojimą, atlikti pirminį pieno valymą ir aušinimą fermoje. O kaip parodė apklausa (ŽŪM 1999 01 22 d. potvarkiu Nr. 14 komisijos išvados) daugelis pieno gamintojų, pieno surinkėjų yra niekur nesimokę, o kiti senai mokėsi arba kėlė kvalifikacija, būtina pastoviai atnaujinti savo žinias, supažindinti su nauja technika ir technologija. Šiuo metu Lietuvoje niekas kompleksiškai neužsiiminėja melžimo technologijos mokymu ir kvalifikacijos kėlimu gamybininkams. Tas pat buvo pasakyta ir LVA 1999 02 10 dieną įvykęs pasitarimas dėl atkuriamo melžimo mokymo centro prie mūsų akademijos.

Akademijos patalpose šalia centro randasi VĮ “Pieno tyrimai”,todėl nėra jokios problemos pieno gamintojui pasikelti į antrą aukštą ir pasikalbėti, kaip galima gerinti pieno kokybę. Centre per internetą galima naudotis jos tyrimų rezultatais.. Padidėjus reikalavimam pieno kokybei ir ypač įdiegus naują pieno kokybės kontrolę padaugėjo ir interesantų norinčių sužinoti blogo pieno gamybos priežastis.

Kokybiško pieno pagrindas – švarus karvės tešmuo

Karvių melžimas yra sunkus ir atsakingas darbas. Nuo melžimo kokybės priklauso tešmens sveikumas, produktyvumas, pieno kokybė.

Pienas yra biologiškai labai vertingas produktas. Tačiau nesilaikant karvių melžimo, jų laikymo bei pieno inventoriaus sanitarinių-higieninių reikalavimų, pienas gali tapti nekokybiškas ir net pavojingas žmonių sveikatai produktas.

Pagrindinė pieno kokybės pablogėjimo priežastis – mikroorganizmai. Patekus į pieną daug ligas sukeliančių arba nuodus gaminančių mikroorganizmų galima apsinuodyti. Daug mikroorganizmų yra ant karvės tešmens ir odos, spenio kanale, karvidžių ore, pašaruose, pakratuose, gali būti pieno induose ir melžimo įrenginiuose bei kt. Net ir laikantis visų higienos reikalavimų, praktiškai neįmanoma išvengti, kad karves melžiant bei apdorojant pieną, į jį nepatektų mikroorganizmai. Daug mikroorganizmų aplinkoje, ant tešmens odos ir tešmenyje esti sergant karvėms mastitu, metritu, enteritu. Blogai nuplovus ir nuvalius karvės tešmenį prieš melžimą, daug bakterijų patenka į pieną.

Todėl prieš melžimą ypač kruopščiai reikia ruošti tešmenį melžimui ir jį tinkamai prižiūrėti pamelžus.

Jeigu prieš melžimą iš spenių išmelžiamos ir patikrinamos pirmosios pieno čiurkšlės, tešmuo plaunamas ir dezinfekuojamas, tai ne tik mažiau mikroorganizmų patenka į pieną, bet ir skatinamas aktyvus pieno atleidimas.

Dabartiniu metu karvių tešmenų valymui prieš melžimą siūloma visa eilė priemonių. Labai nešvarius tešmenis plauti Alfa Laval specialistai siūlo 1 % Hamra tirpalu, 1:100 specialiu muilo tirpalu. Nuplovus tešmenį, bakterijų kiekis tik sumažinamas, bet likusios lieka gyvybingos. Todėl, nuplovus tešmenį vandeniu arba specialiomis priemonėmis, reikalinga tešmenį, ir ypač spenius, dezinfekuoti.

Pastaruoju metu karvių tešmenų plovimui rekomenduojamos Agrisept Tabs tabletės (profilaktiškai – 1 tabletė 10-čiai litrų vandens). Masodine 1:3 vandens tirpalas santykiu 1:500. Kai kas naudoja spenių pamirkymui prieš melžimą 0,5 % jodo tirpalą. Tačiau merkiant į dezinfekuojantį skystį, spenių po to negalima gerai nuplauti, susidaro galimybės patekti inhibitorinėms medžiagoms į pieną.

Tešmenims valyti prieš melžimą siūlomos vienkartinės tvirtos struktūros popierinės servetėlės, kurias galima drėkinti. Taip pat gali būti naudojamos daugkartinio naudojimo servetėlės individualiai kiekvienai karvei. Jos drėkinamos, o po naudojimo gerai išplaunamos ir iki sekančio melžimo laikomos sumerktos į silpną (1 chloro tabletė 10-čiai litrų vandens) dezinfekuojantį tirpalą. Prieš melžimą šluostės išplaunamos šiltame vandenyje ir išgręžiamos. Be to, sausam tešmenų apšluostymui prieš melžimą rekomenduojamos vienkartinės drėgnos dezinfekuojančios servetėlės.

Visos minėtos servetėlės nedidelės (23x25 cm) ir skirtos daugiau tik spenių valymui. Plauti visą tešmenį jomis nepatogu, ypatingai melžiant karves stovėjimo vietose. Sėkmingai jas galima naudoti tuomet, kai karvių tešmenys švarūs, viso tešmens nereikia plauti, o melžtuvai automatizuoti, t.y. užmovus ant spenių melžiklius, jie 1 min spenius masažuoja skatindami pieno atleidimą.

Tačiau mūsų respublikoje šiuo metu daugumą karvių ūkininkai melžia rankomis arba senos gamybos neautomatizuotais melžtuvais. Karvių tešmenys dažnai esti nešvarūs ir juos tenka plauti, o nuvalyti maža į vieną ranka paimta servetėle yra sunku.

Nešvarius karvių tešmenis galima plauti dviem būdais: tiesiog iš kibiro arba vandens srove.

Plaunant tešmenis iš kibiro, geriausiai būtų keisti vandenį kiekvienai karvei. Net ir pakeitus vandenį, bet neišplovus kibiro, bakterijų skaičius vandenyje padidėja nuo 19 iki 383 tūkst./1 ml. Tešmens papildomai nedezinfekavus, piene mikrobų skaičius gali išaugti iki 572-737 tūkst./1 ml.

Todėl, nuplovus tešmenį šiltu 45-500C temperatūros vandeniu, reikalinga jį tuojau pat dezinfekuoti. Tam tikslui gali būti naudojamos vienkartinės drėgnos dezinfekuojančios servetėlės arba galima naudoti antrame kibire paruoštą dezinfekuojantį tirpalą, į kurį merkiamas rankšluostis. Sausai jį išgręžus, tešmuo nuvalomas. Tai sumažina ne tik mikroorganizmų kiekį ant tešmens ir spenių, bet ir aktyviai sužadinamas pieno atleidimas.

Galima naudoti ir vieną kibirą, į kurį gali būti pilamas plovimo-dezinfekcinis (Agrisept Tabs, Masodine, natrio hipochlorito ir kt.) tirpalas ir į jį merkiamas 1,1 m ilgio rankšluostis. Tuo pačiu rankšluosčiu tešmuo nuplaunamas ir, po to, sausai išgręžus – nušluostomas. Tirpalas kibire keičiamas priklausomai nuo jo užsiteršimo laipsnio. Laiku nepakeitus dezinfekuojančio tirpalo susidaro galimybės plisti mastitą sukeliančiai infekcijai.

Tešmuo melžimui ruošiamas sekančiai:

1) išmelžiamos pirmosios pieno čiurkšlės;

2) nuplaunamas tešmuo ir speniai;

3) sausai nušluostomas tešmuo ir speniai.

Jeigu karvių tešmenys ir speniai labai nešvarūs, tuomet tešmuo pirmiausiai plaunamas, nušluostomas dezinfekuojančiu rankšluosčiu arba servetėle ir tik po to išmelžiamos pirmosios pieno čiurkšlės. Taip sužadinamas aktyvus pieno atleidimas ir karvę tenka melžti, nors ir nustatomas kurio nors tešmens ketvirčio susirgimas. Susidaro palankios sąlygos ligos sukėlėją pernešti sveikoms karvėms.

Tuo tarpu pirmiausiai išmelžiant pirmąsias čiurkšles, įvertinamas tešmens ketvirčių sveikatingumas. Jeigu yra pieno pakitimas bet kuriame tešmens ketvirtyje, karvė paliekama melžimui paskutinė, pamelžus sveikąsias. Pieno atleidimas pilnai esti nesužadintas.

Visas paruošiamasis darbas melžimui turi trukti ne ilgiau 1 min ir ne trumpiau kaip 30 s. Ruošiant karvės tešmenį ilgiau negu 2-5 min, pieno primelžiama iki 16 % mažiau. Jeigu tešmens paruošimas melžimui trunka 5-8 s, tai pieno gali būti primelžiama iki 30 % mažiau. Automatizuotuose melžimo įrenginiuose, kuriuose po tešmens ir spenių nuvalymo melžikliai papildomai masažuoja apie 1 min spenius, galutinai sužadinamas pieno atleidimas.

Tačiau tenka atkreipti dėmesį į tai, kad melžiant melžtuvais būtina turėti karves labai švariais tešmenimis. Priešingu atveju, jeigu prieš melžimą tenka ilgiau negu 1 min plauti karvės tešmenį ir spenius, o po to melžikliai juos dar masažuoja 1 min laiko, iki normalaus melžimo proceso praeina 3-4 min, o kartais ir daugiau laiko. Prarandamas oksitocino, skatinančio pieno išskyrimą, laikas. Tai atsiliepia į bendrą išmelžiamą pieno kiekį ir jo riebumą. Nuolatos tai kartojantis trumpėja karvių laktacija. Užsienio fermeriai teigia, kad ir laikantis visų melžimo taisyklių, dėl melžėjų meistriškumo, per laktaciją iš karvės galima primelžti 300-900 kg daugiau ar mažiau pieno.

Šių metų Veisiejuose vykusios melžėjų varžytuvių metu, demonstruojant ant tešmens maketo melžimą rankomis, tik viena-kita dalyvė neįsiteko 1 min ribose ruošiant tešmenį melžimui. Ne viena dalyvė maišė tešmens paruošimo melžimui operacijas. Tai rodo, kad ir namuose melžiant savas karves kai kurios tešmens ruošimo operacijos praleidžiamos arba atliekamos paviršutiniškai.

Pieno gamybą lemia gera, tinkamai laikoma karvių banda, pilnaverčiai pašarai ir dirbančių žmonių kvalifikacija. Todėl viena iš šių sąlygų – kelti melžėjų meistriškumą, plačiau jas supažindinti su karvės pieno atidavimo fiziologija ir kitais procesais, vykstančiais gyvulio organizme.