Lietuvos veterinarijos akademijos
melžimo mokymo centras

Lietuvos veterinarijos akademija, GTF rūmai, 208 k., Tilžės 18, Kaunas
tel.: +370 37 36 14 83, faks.: +370 37 36 14 83
Naujienos
Įdomu
Varžytuvės
 
             
::: MMC --> Įdomu --> Įsakymai :::
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S Nr. 402

Vilnius 2002 10 09

Dėl pieno supirkėjų mokymo organizavimo


Įvertindamas tai, kad nuo teisingo ir kvalifikuoto pieno supirkimo procedūros atlikimo priklauso pieno kiekio, sudėties ir kokybės įvertinimas ir su šiais rodikliais susijusios pieno gamintojų pajamos, siekdamas iš esmės pagerinti pieno supirkėjų kvalifikacinį pasirengimą dirbti pagal naujus Pieno supirkimo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146, (Žin., 2001, Nr. 40-1406, 2002, Nr. 49-1920) reikalavimus bei atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos veterinarijos akademijos (LVA) Melžimo mokymo centre dirba aukštos kvalifikacijos dėstytojai:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. dirbantys ir naujai įmonių priimami pieno supirkėjai (asmenys, superkantys pieną ir formuojantys bandinius jo sudėčiai ir kokybei ištirti) turi būti apmokyti LVA Melžimo mokymo centre pagal specialias mokymo programas;

1.2. suderinus mokymo grafiką su LVA Melžimo mokymo centru, pieno supirkimo ir perdirbimo įmonių dirbantieji pieno supirkėjai turi būti apmokyti iki 2003 m. gegužės 1 d., o naujai priimami darbuotojai mokomi pagal poreikį;

1.3. 80 proc. pieno supirkėjų mokymo lėšų dengiama iš Specialiosios kaimo rėmimo programos;

1.4. tuo atveju, jei teisės aktų nustatyta tvarka pieno supirkėjo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas, įmonė turi padengti pieno supirkėjo mokymo valstybės išlaidas. Kol nebus grąžintos šios lėšos, LVA Melžimo mokymo centras nemokys kitų šios įmonės pieno supirkėjų;

1.5. tuo atveju, jei teisės aktų nustatyta tvarka pieno supirkėjo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas arba pieno supirkėjas pakartotinai neišlaiko baigiamojo egzamino, jis, norėdamas gauti kvalifikacijos pažymėjimą, turi būti apmokytas pagal naujai priimamų dirbti pieno supirkėjų mokymo programą. Šiuo atveju pieno supirkėjų mokymo išlaidų valstybė nedengia.

2. P r a š a u :

2.1. LVA Melžimo mokymo centro kartu su Specialistų ir darbuotojų tęstinio mokymo centru – iki 2002 m. spalio 20 d. parengti, suderinti su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba bei Žemės ūkio ministerija ir patvirtinti nustatyta tvarka mokymo programą pieno supirkėjų, dirbančių stacionariuose ir mobiliuose supirkimo punktuose, kvalifikacijai pakelti bei mokymo programą naujai priimamiems dirbti pieno supirkėjams ir organizuoti pieno supirkėjų mokymą arčiau jų gyvenamosios (darbo) vietos.

2.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos – dalyvauti LVA Melžimo mokymo centro organizuoto pieno supirkėjų mokymo baigiamuosiuose egzaminuose.

2.3. LVA Specialistų ir darbuotojų tęstinio mokymo centro – sėkmingai baigusiems Melžimo mokymo centro organizuoto pieno supirkėjų mokymo kursą išduoti mokymo baigimo pažymėjimus.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos ir Lietuvos valstybinės kokybės inspekcijos 1998 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. 64/10-1-7 „Dėl Pieno supirkėjų atestavimo ir kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo” (Žin., 1998, Nr. 18-439);

3.2. Lietuvos valstybinės kokybės inspekcijos prie Valstybinės konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnybos viršininko 1999 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. 19 „Dėl 1998-02-12 įsakymo Nr. 64/10-1-7 pakeitimo” (Žin. priedas „Informaciniai pranešimai”, 1999, Nr. 27-24);

3.3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos valstybinės kokybės inspekcijos viršininko 2000 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. 71/6 „Dėl 1998-02-12 Žemės ir miškų ūkio ministerijos ir Valstybinės kokybės inspekcijos įsakymo Nr. 64/10-1-7 dalinio pakeitimo” (Žin., 2000, Nr. 23-596).

Ministras Jeronimas Kraujelis

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktorius

K.Lukauskas

2002 m. spalio 8 d.

Įsakymą rengė Žemės ūkio ir maisto departamento (direktorius R.Krasuckis, 391130) Mėsos ir pieno produktų skyriaus (vedėja D.Kulviecienė, 391338) vyresn. specialistė L.Tepelienė, 391163

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S Nr. 498

Vilnius 2002 12 18

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 402 „Dėl pieno supirkėjų mokymo organizavimo” pakeitimo


Įvertindamas tai, kad pieno gamintojams, turintiems melžimo ir šaldymo įrangą, parduodantiems ne mažiau kaip 500 kg pieno per dieną, reikia kvalifikuotų žinių apie pieno bandinių ėmimo ir paruošimo išsiųsti į laboratoriją procedūras, p a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. spalio 9 d. įsakymą Nr. 402 „Dėl pieno supirkėjų mokymo organizavimo” (Žin., 2002, Nr. 98-4376):

1. Išdėstau įsakymo antraštę taip:

„Dėl pieno supirkėjų ir pieno gamintojų mokymo organizavimo”.

2. Išdėstau įsakymo preambulę taip:

„Įvertindamas tai, kad nuo teisingo ir kvalifikuoto pieno supirkimo procedūros atlikimo priklauso pieno kiekio, sudėties ir kokybės įvertinimas ir su šiais rodikliais susijusios pieno gamintojų pajamos, siekdamas iš esmės pagerinti pieno supirkėjų kvalifikacinį pasirengimą dirbti pagal naujus Pieno supirkimo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146 (Žin., 2001, Nr. 40-1406; 2002, Nr. 49-1920), reikalavimus, taip pat išmokyti pieno gamintojus, turinčius melžimo ir šaldymo įrangą, parduodančius ne mažiau kaip 500 kg pieno per dieną (toliau – stambieji pieno gamintojai), taisyklingai paimti ir paruošti pieno bandinius bei atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos veterinarijos akademijos (LVA) Melžimo mokymo centre dirba aukštos kvalifikacijos dėstytojai”.

3. Išdėstau 1.1 – 1.3 punktus taip:

„1.1. dirbantys ir naujai įmonių priimami pieno supirkėjai (asmenys, superkantys pieną ir formuojantys bandinius jo sudėčiai ir kokybei ištirti) turi būti, o stambieji pieno gamintojai (vienas ūkio paskirtas atstovas) gali būti apmokyti LVA Melžimo mokymo centre pagal specialias mokymo programas;

1.2. suderinus mokymo grafiką su LVA Melžimo mokymo centru, pieno supirkimo ir perdirbimo įmonių dirbantieji pieno supirkėjai turi būti apmokyti iki 2003 m. gegužės 1 d., o naujai priimami darbuotojai ir stambieji pieno gamintojai mokomi pagal poreikį;

1.3. 80 proc. pieno supirkėjų ir stambiųjų pieno gamintojų mokymo lėšų dengiama iš Specialiosios kaimo rėmimo programos;”.

4. Išdėstau 2.1 punktą taip:

„2.1. LVA Melžimo mokymo centro kartu su Specialistų ir darbuotojų tęstinio mokymo centru:

2.1.1. iki 2002 m. spalio 20 d. parengti, suderinti su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba bei Žemės ūkio ministerija ir patvirtinti nustatyta tvarka mokymo programą pieno supirkėjų, dirbančių stacionariuose ir mobiliuose supirkimo punktuose, kvalifikacijai pakelti bei mokymo programą naujai priimamiems dirbti pieno supirkėjams ir organizuoti pieno supirkėjų mokymą arčiau jų gyvenamosios (darbo) vietos;

2.1.2. stambiuosius pieno gamintojus mokyti pagal pieno supirkėjų, dirbančių stacionariuose ir mobiliuose supirkimo punktuose, mokymo programą kvalifikacijai pakelti.”

Ministras Jeronimas Kraujelis


SUDERINTA
Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos direktorius


K.Lukauskas

2002 m. gruodžio 18 d.

Įsakymą rengė Žemės ūkio ir maisto departamento (direktorius R.Krasuckis, 2391130) Mėsos ir pieno produktų skyriaus (vedėja D.Kulviecienė, 2391338) vyr. specialistė L.Tepelienė, 2391163