2001 m. nuostatai

2001 m. RESPUBLIKINIŲ MELžĖJŲ VARŽYTUVIŲ SUVESTINĖ

                                                                                    PATVIRTINTA:

Respublikinių melžėjų varžytuvių organizacinio komiteto

2001 m.rugpjūčio mėn. 7d.

protokolu nr.2

 RespublikinIŲ melžėjų varžytuvIŲ

N U O S T A T A I

 

Kaunas, 2001

I. Bendroji dalis.

1. Sudėtinga šiuolaikinė melžimo technika reikalauja iš melžėjos gero praktinio ir teorinio pasiruošimo. Melžėja turi gerai žinoti melžtuvo konstrukciją ir veikimą, jausti gyvulio reakciją, žinoti jo fiziologiją, melžimo metu karvės organizme vykstančius procesus. Kitaip melžtuvo darbą sunku suderinti su gyvulio pieno atleidimu.

2. Mechanizuotas karvių melžimas palengvina melžėjos darbą, didina darbo našumą, įgalina išvengti profesinių ligų ir gauti geresnės kokybės pieną. Šiuo metu melžimo įrenginių gamintojai siūlo įrangą, su kuria galima melžti net ir kelias karves mechanizuotai.

3. Karvių mechanizuoto melžimo efektyvumas ūkiuose daugiausia priklauso nuo karvių priežiūros ir laikymo sąlygų, nuo melžimo įrenginių tipo ir melžimo technologijos, nuo darbuotojų kvalifikacijos ir meistriškumo.

4. Mechanizuoto ir melžimo rankomis varžytuvės skatins tobulinti melžėjų profesinį meistriškumą.

 

II. Varžytuvių tikslas.

5. Pagrindiniai respublikinių melžėjų varžytuvių uždaviniai:

5.1. pažangių darbo metodų propagavimas ir diegimas;

5.2. darbo našumo didinimas;

5.3. darbo kokybės gerinimas, dirbant naujausiais įrenginiais.

6. Geriausių Respublikos melžėjų darbo patirtį reikia plačiai taikyti tobulinant pieno gamybos technologiją, ją nagrinėti mokyklose, kuriose ruošiami darbuotojai pieno fermoms, ir seminaruose.

 

III. Dalyvių atranka respublikinėms varžytuvėms.

        7. Geriausiai dirbančių melžėjų atranką kasmet organizuoja rajonų ir apskričių ž.ū. skyriai kartu su konsultavimo tarnybos rajonų biurais, Jaunųjų ūkininkų rateliais, Ūkininkų sąjungos rajonų skyriais, VĮ “Produktyvumo kontrolė”, Žemės ūkio rūmų atstovais rajonuose, Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos inspektoriais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovais rajonuose.

        8. Geriausia rajono melžėja dalyvauja respublikinėse varžytuvėse.

 


IV. Respublikinių melžėjų varžytuvių rengimo vieta ir laikas.

 

9. Respublikinės melžėjų varžytuvės organizuojamos kasmet. Respublikinių varžytuvių kalendorinius terminus nustato Melžimo mokymo centras prie Lietuvos veterinarijos akademijos, suderinęs su Lietuvos Žemės ūkio ministerija ir Žemės ūkio rūmais. Varžytuvių vieta – LVA melžimo mokymo centras.

10. Respublikinių melžėjų varžytuvių organizacinį komitetą ir vertinimo komisiją tvirtina Žemės ūkio ministerija.

 

V. Respublikinių melžėjų varžytuvių rengimo reikalavimai, sąlygos ir tvarka.

 

        11. Konkurso dalyviai turi turėti:

11.1. sanitarinę knygelę. Melžėjai (-ui), neturinčiai (-iam) sanitarinės knygelės, varžytuvėse dalyvauti neleidžiama. Studentai, dalyvaujantys melžimo varžytuvėse, turi turėti studijų knygelę.

11.2. melžėjos (-o) aprangą (su ūkio subjekto emblema);

        11.3. kasdienio melžimo bei tešmens priežiūros priemones: melžtuvą su melžtuve, kibirus pagal jų paskirtį, pirmųjų čiurkšlių numelžimo puodelį, pašluostes, melžėjos kėdutę.

12. Respublikinėse melžėjų varžytuvėse patikrinamas melžėjų meistriškumas, melžiant mechanizuotai ir rankomis: melžtuvo paruošimas darbui, karvės tešmens paruošimas melžimui, melžimas,  somatinių ląstelių nustatymas, melžtuvo plovimas ir dezinfekavimas pamelžus, pieno košimas. Atliekant visus darbus, fiksuojamas laikas nuo darbo pradžios iki pabaigos.

13. Respublikinėse varžytuvėse patikrinamos dalyvių teorinės žinios: pieno susidarymo ir atidavimo fiziologija, karvių šėrimo pagrindai, gyvulių ir patalpų higiena, melžimo įrenginiai ir jų eksploatacija, aukštos kokybės pieno gavimas, saugus darbas su įrenginiais ir gyvuliais, pieno supirkimo standartas, plovimo-dezinfekcinių priemonių paruošimas ir melžimo bei pieno inventoriaus sanitarinis apdorojimas.

14. Varžytuvių metu patikrinamas dalyvių meistriškumas melžiant karves mechanizuotai ir rankomis.

15. Ūkio specialistai parenka ir komplektuoja karvių grupes taip.

Parenkamos 2 karvės mechanizuotam ir viena rankiniam melžimui.

Mechanizuotai melžiamos 2 karvės ūkyje, naudojamais melžtuvais su melžtuve.

16. Karvių grupės priskiriamos burtais. Dalyvis gauna duomenis apie melžiamą karvių grupę.

17. Pieno likutį kontroliuoja pakviestieji melžėjai. Atliekant kontrolinį patikrinimą, karvės melžiamos kumštiniu būdu, nestimuliuojant pieno atleidimo.

        18. Pieno somatinės ląstelės nustatomos pamelžus karves iš paskutiniųjų pieno čiurkšlių. Vienos karvės pienui patikrinti ir rezultatams įvertinti skiriamos 3 min. Už laiko sugaišimą daugiau nei 1 min. mažinamas 1 balas.

        19. Somatinėms ląstelėms piene nustatyti:

        19.1. dalyvis paima reikalingas testui atlikti priemones: kibirus su vandeniu, testo lėkštelę, reagentą. Imant pieną, lėkštelė yra laikoma po tešmeniu už rankenėlės, palenkus ją šiek tiek kampu į savo pusę;

        19.2. pamelžus karvę vertinamas paskutinių čiurkšlių pienas. Išmelžiant pieną, būtina atkreipti dėmesį į taisyklingą spenių suėmimą. Pradedama tuo pačiu ketvirčiu kaip ir numelžiant bei dedant melžtuvą. Pieno laistymas ir melžiamų spenių eilės sumaišymas mažina taškų skaičių;

        19.3. pienas nupilamas iki pažymėtos vietos iš lėkštelės taip, kad nesusimaišytų ketvirčiai, įpilama reagento (truputį daugiau, nei yra lėkštelėje pieno);

        19.4. dalyvis lėtai, sukamaisiais judesiais judina lėkštelę, kol išryškėja testo rezultatai.

19.5. Savo sprendimą dalyvis pateikia komisijai bei pasiūlo atitinkamas priemones. Jei mišinys išlieka takus ir nematyti jokių pakitimų – rezultatas neigiamas ir žymima (-). Jei  atsiranda seilių pavidalo darinių – rezultatas silpnai teigiamas (+). Jeigu mišinys labai klampus ir susivelia į gumulą – rezultatas stipriai teigiamas (+++).

19.6.Lėkštelė kruopščiai išplaunama.

20. Ketvirčiai žymimi taip:

 

 

kp ·  · dp

ku ·· du

 
Karvės galva

 

 

 


dp – dešinė, priekinis spenys

du – dešinė, užpakalinis spenys

kp – kairė, priekinis spenys

ku – kairė, užpakalinis spenys

        21. Kiekvienas varžytuvių dalyvis gali reikšti raštišką nepasitenkinimą dėl iškilusių nesklandumų. Varžytuvių vertinimo komisijos pirmininkas ginčus sprendžia kartu su vertinimo komisijos nariais.

 

VI. Melžėjų darbo vertinimas Respublikinėse melžėjų varžytuvėse.

 

22. Dalyvio darbą teisėjų komisija vertina pagal sudarytas įvertinimo lenteles

 

Eil. Nr.

Rodikliai
Balų skaičius

1.

Teorinės žinios

25

2.

Melžėjos sanitarinis pasiruošimas

15

3.

Melžimas rankomis

70

4.

Mechanizuotas melžimas

100

5.

Somatinių ląstelių nustatymas

20

6.

Melžimo greitis, pieno kiekis ir pieno likutis

40

7.

Melžtuvų sanitarinis apdorojimas

30

                                                                                                                                   Iš viso:            300

        23. Melžėjų teorinės žinios vertinamos taip: kiekvienas varžybų dalyvis per 45 min. turi išsirinkti teisingą atsakymą į 25 pateiktus klausimus. Klausimus sudaro teisėjų komisija.

        24. Varžytuvių dalyvis turi būti apsirengęs švaria specialia melžimui skirta apranga, apsiavęs švaria, dezinfekuota avalyne, turėti tvarkingą sanitarinę knygelę.

        25. Karvių paruošimas melžimui pradedamas posto vyriausiajam teisėjui davus signalą.

        26. Melžimui rankomis paruošiamas reikalingas darbui inventorius. Melždamas dalyvis turi sėdėti saugiai, jausti gyvulio reakciją, taisyklingai melžti, nepažeidžiant karvės spenių.

27. Baigus melžti imamas pieno pavyzdys pieno švarumo įvertinimui.

        28. Melžimui skirtas inventorius sustatomas prie melžiamos karvių grupės taip, kad visas darbas vyktų greitai, profesionaliai, be nereikalingų judesių.

29. Tešmens paruošimo melžimui būdą ir priemones dalyvis pasirenka atsižvelgdamas į karvės tešmens švarą.

        30. Melžėjos atidžiai stebi melžimo eigą ir vengia “tuščio” melžimo.

        31. Numovus melžiklius, dalyvis rankomis išmelžia pieną ant kontrolinės lentelės somatinėms ląstelėms nustatyti.

        32. Speniai dezinfekuojami po to, kai kontroliuojantis asmuo išmelžia pieno likutį.

        33. Karvių grupės melžimo trukmė skaičiuojama nuo pirmos karvės tešmens paruošimo melžimui pradžios iki paskutinės karvės pieno iškošimo ir melžtuvo paruošimo pernešimui.

34. Primelžto pieno kiekis ir pieno likutis matuojami ir palyginami su kontrolinio melžimo duomenimis.

        35. Balų skaičius už pieno švarumą nustatomas prietaisu “Rekord” pagal nustatytas švarumo grupes.

        36. Varžytuvių dalyvis paruošia vieną atsivežtą iš savo ūkio melžtuvą darbui, patikrina vakuumo lygį linijoje, praplauna ir patikrina melžtuvo darbą, pulsų skaičių.

        37. Kontrolinė melžtuvo paruošimo prieš melžimą trukmė – 2 min. Už kiekvieną uždelstą minutę sumažinamas 1 balas.

38. Tą patį melžtuvą plauna ir dezinfekuoja po melžimo. Vieno melžtuvo sanitariniam plovimui po melžimo skiriama 3 min. Už kiekvieną uždelstą minutę sumažinamas 1 balas.

 

VII. Respublikinių melžėjų varžytuvių rezultatų susumavimas ir nugalėtojų apdovanojimas.

 

        39. Dalyviai įvertinami pagal teisėjų ir balų skaičiavimo komisijos duomenis

        40. Remiantis teisėjų ir skaičiavimo komisijų duomenimis, nustatomi nugalėtojai ir prizininkai.

        41. Pirmųjų I–III prizinių vietų negali užimti varžytuvių dalyviai, surinkę iš:

41.1. melžimo rankomis mažiau negu 60 balų;

41.2. mechanizuoto melžimo mažiau negu 85 balai;

41.3. jeigu pieno švarumas žemesnis negu II rūšies;

        41.4. jeigu iš karvių grupės primelžta 80 % mažiau pieno negu kontrolinio melžimo metu.

42. Remiantis varžytuvių rezultatais, rašomos protokolas, kurį tvirtina organizacinis komitetas.

        43. Melžėjos, užėmusios prizines vietas, apdovanojamos prizais. Visiems dalyviams įteikiami dalyvio pažymėjimai ir atminimo dovanos.

        44. Pasibaigus varžytuvėms aptariami darbo rezultatai ir surengiamas trumpas seminaras.

 

Literatūra:

1.      LST 1137:97. ŽALIAS KARVIŲ PIENAS. Kokybės reikalavimai. Nustatymas ir įvertinimas.

2. Viktorija Stankūnienė, Josifas Tacas. Karvių melžimas, “Ūkininko patarėjas”. 1999, Kaunas.

3.      Urbienė S. Žalio pieno pirminių kokybės rodiklių įvertinimo instrukcija. 1999.

PRIDedama:

1.      Respublikinių melžėjų varžytuvių Dalyvio paraiška (1 priedas).

2.      Informacija apie Rajonines melžėjų varžytuves (2 priedas).

3.      Respublikinių melžėjų varžytuvių Sanitarinio pasiruošimo vertinimo lapas (3 priedas).

4.      Respublikinių melžėjų varžytuvių Melžimo rankomis vertinimo lapas (4 priedas).

5.      Respublikinių melžėjų varžytuvių Mechanizuoto melžimo vertinimo lapas (5 priedas).

6.      Respublikinių melžėjų varžytuvių Rankinio melžimo greičio, pieno kiekio ir pieno švarumo vertinimo lapas (6 priedas).

7.      Respublikinių melžėjų varžytuvių Mechanizuoto melžimo greičio, pieno kiekio ir pieno švarumo vertinimo lapas (7 priedas).

8.      Respublikinių melžėjų varžytuvių Somatinių ląstelių nustatymo vertinimo lapas (8 priedas).

9.      Respublikinių melžėjų varžytuvių Melžtuvo sanitarinio apdorojimo vertinimo lapas (9 priedas).

10.  Respublikinių melžėjų varžytuvių Teorinių melžėjos žinių vertinimo lapas (10 priedas).

11.  Atvykimo į Respublikines melžėjų varžytuves grafikas (11 priedas).

12. Respublikinių melžėjų varžytuvių programa (rugsėjo mėn. 24–27 d.) (12 priedas).

13. Respublikinių melžėjų varžytuvių programa (rugsėjo mėn. 28 d.) (13 priedas).

 


Respublikinių melžėjų varžytuvių nuostatų

1 priedas

 

Respublikinių melžėjų varžytuvių

dalyvio PARAIŠKA

2001 m. ………………. mėn. ….. d.

 

LVA Melžimo mokymo centrui,

Tilžės g.18, LT-3022 Kaunas,

Tel./faksas: 36 14 83; mob. tel.: 8-286-11877, el.paštas:mmc@lva.lt

 

1.     Vardas, pavardė…………….………………………………………………….

2.     Gimimo metai………………………………………………………………….

3.     Adresas ir telefono nr…………………………………………………………

4.     Atstovaujančios įmonės pavadinimas…………………………………………

5.     Išsilavinimas…………………………………………………………………...

6.     Specialybė……………………………………………………………………..

7.     Darbo stažas: a) gyvulininkystėje……………………………………………...

b) melžiant karves……………………………………………...

8.     Melžiamų karvių skaičius……………………………………………………...

9.     Melžimo būdas (rankomis ar mechanizuotai)…………………………………

10. Melžimo agregato pavadinimas………………………………………………..

11. Melžtuvo pavadinimas………………………………………………………...

12. Visuomeninė veikla………………………….………………………………...

……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Kuratoriaus vardas, pavardė, adresas, tel. nr. …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 

Dalyvio parašas ………………………….


 

Respublikinių melžėjų varžytuvių nuostatų

2 priedas

I N F O R M A C I J A

 

apie rajonines melžėjų varžytuves

 

…………………..r. ……………………sen.

(2001 m. …………………. mėn. …… d.)

 

LVA Melžimo mokymo centrui

Tilžės g.18, LT-3022 Kaunas,

Tel./faksas: 36 14 83; mob. tel.: 8-286-11877

 

Eil. Nr.

 

Dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai

 

Išsilavinimas

 

Adresas ir telefono Nr.

 

Atstovaujančios įmonės pavadinimas

 

Specialybė

Iš viso melžėjų ūkyje

Iš viso karvių ūkyje

 

Karvių skaičius  1 melžėjai

 

Melžimo būdas (rankinis ar mechani-zuotas)

 

Melžimo agregato pavadini-mas

 

Melžtuvo pavadinimas

Pieno šaldymo įrenginio pavadinimas

Varžytu-vėse užimta vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens, organizavusio rajonines melžėjų varžytuves, vardas, pavardė, adresas ir telefono nr.________________________________________________________________


Respublikinių melžėjų varžytuvių nuostatų

3 priedas

2001 m. Respublikinės melžėjų varžytuvės

Vieta, data ir laikas............................................................................................................................................

SANITARINIO PASIRUOŠIMO vertinimo lapas

Dalyvio vardas, pavardė, parašas........................................... ………………………………………………...

Dalyvio numeris................................ ……………...Gyvenamoji vieta………………………………………..

Atstovaujančios įmonės pavadinimas..................................................................................................................

 

Vertinami

Vertinimo

Vertinimo

Vertinimo

Balų

dydžiai

rodikliai

kriterijai

pastabos

gali būti skiriama

faktiškai skiriama

1. Pasiruo-šimas melžimui

1.1. Melžėjos(-o) apranga

Spec.aprangos tvarkingumas, švara, reikiamo dydžio, kišenėse nėra pašalinių daiktų. Tvarkinga skarelė ar kepuraitė, plaukai paslėpti. Tvarkinga, reikiamo dydžio švari avalynė

 

0–5

 

 

1.2. Rankų švara

Iki alkūnių plaunamos ir dezinfekuojamos rankos, nagai trumpi, švarūs

 

0–5

 

 

1.3. Sanitarinė knygelė

Laiku atliktos sanitarinės atžymos

 

0–5

 

Bendras balų skaičius

15

 

 

 

 

Vertinimo komisija: vardas, pavardė, pareigos, parašas


Respublikinių melžėjų varžytuvių nuostatų

4 priedas

Respublikinės melžėjų varžytuvės

Vieta, data ir laikas............................................................................................................................................

MELŽIMO RANKOMIS VERTINIMO LAPAS

Dalyvio vardas, pavardė, parašas........................................... …………………………………………………

Dalyvio numeris................................ ………………………..Gyvenamoji vieta………………………………

Atstovaujančios įmonės pavadinimas.......................................

Karvių grupės numeris......................

 

Vertinami

Vertinimo

Vertinimo

Vertinimo

Balų

dydžiai

rodikliai

kriterijai

pastabos

gali būti skiriama

faktiškai skiriama

1. Bendros sąlygos

1.1. Pasiruošimas darbui

Inventoriaus paruošimas, tvarkingas indų sustatymas

 

0–2

 

 

1.2. Bendravimas su gyvuliu

Gyvulio stebėjimas, priėjimas, ramus elgesys, gyvulio reakcija

 

0–3

 

2. Melžimo operacijos

2.1. Pirmųjų čiurkšlių numelžimas

Dvi stiprios čiurkšlės, patikrinimas, taisyklingas išmelžimas

 

0–5

 

 

2.2. Sekreciniai pakitimai

Nustatymas, sprendimai, priemonės

 

0–5

 

 

2.3. Tešmens valymas ir paruošimas

Švarūs, sausi speniai, tešmens ar spenių masažas, gyvulio jautimas, tešmens ruošimo laikas

 

0–10

 

 

2.4. Melžimas

Judesių tikslumas, ketvirčių melžimo eiliškumas, pilnas pieno išmelžimas

 

0–5

 

 

2.5. Tešmens kontrolė

Išmelžimo pilnumas, spenių dezinfekavimas

 

0–5

 

3.  Darbo įgūdžiai

3.1. Darbo stilius

Profesionaliai atliekamos melžimo operacijos

 

0–10

 

 

3.2. Melžėjos(-o) orientacija

Prisitaikymas prie aplinkybių melžimo metu, darbo kultūra

 

0–5

 

 

3.3. Darbo atlikimo kokybė

Gyvulio reakcija, spenių būklė pamelžus

 

0–10

 

4. Melžimo ir pieno higiena

4.1. Švara melžimo vietoje

Stovėjimo vietos švara, nepritaškyta pieno ant grindų, ant kibiro krašto

 

0–5

 

 

4.2 Pieno švara

Pieno košimas, melžtuvo sutvarkymas pernešimui

 

0–5

 

Bendras balų skaičius

70

 

 

 

Vertinimo komisija: vardas, pavardė, pareigos, parašas


Respublikinių melžėjų varžytuvių nuostatų

5 priedas

Respublikinės melžėjų varžytuvės

Vieta, data ir laikas............................................................................................................................................

MECHANIZUOTO MELŽIMO VERTINIMO LAPAS

Dalyvio vardas, pavardė, parašas........................................... …………………………………………………

Dalyvio numeris...................................................................... Gyvenamoji vieta………………………………

Atstovaujančios įmonės pavadinimas.......................................

Karvių grupės numeris......................

 

Vertinami

Vertinimo

Vertinimo

Vertinimo

Balų

dydžiai

Rodikliai

kriterijai

pastabos

gali būti skiriama

faktiškai skiriama

1. Bendros sąlygos

1.1. Pasiruošimas darbui

Inventoriaus paruošimas, tvarkingas indų sustatymas

 

0–2

 

 

1.2. Bendravimas su gyvuliu

Kontaktas su gyvuliu, jo stebėjimas, priėjimas, gyvulio jutimas

 

0–3

 

2. Melžimas

2.1. Pirmųjų čiurkšlių numelž.

Dvi stiprios čiurkšlės, patikrinimas

 

0–5

 

 

2.2. Sekreciniai pakitimai

Nustatymas, sprendimai, priemonės

 

0–5

 

 

2.3. Tešmens paruošimas

Tešmens valymas, sausi speniai, tešmens ruošimo laikas

 

0–10

 

 

2.4. Melžiklių užmovimas

Taisyklingas melžiklių užmovimas ant spenių, eilės tvarka, melžimo eigos stebėjimas

 

0–25

 

 

2.5. Tešmens kontrolė

Išmelžimo kontrolė, baigiamasis melžimas

 

0–10

 

 

2.6. Melžiklių numovimas, pieno pavyzdžio paėmimas

Taisyklingas numovimas, pieno likučių pasiurbimas, pieno pavyzdžio išmelžimas ant pieno kontrolinės lentelės

 

0–10

 

 

2.7. Pieno išpylimas ir melžtuvo paruošimas pernešimui

Pienas išpilamas į bidoną netaškant, neperpilant, tvarkingai uždėtas melžtuvės  dangtis, tvarkingai sudėtos žarnos

 

0–5

 

3.  Darbo organizavimas

3.1. Melžėjos(-o) orientacija

Melžimo eigos stebėjimas, prisitaikymas prie kintančių aplinkybių melžimo metu

 

0–10

 

 

3.2. Darbo racionalumas

Darbo laiko sąnaudos, atliekamų darbų eiliškumas

 

0–10

 

4. Melžimo ir pieno higiena

4.1. Švara melžimo vietoje

Stovėjimo vietos švara, tešmens valymo servetėlės, jų laikymas

 

0–5

 

Bendras balų skaičius

100

 

 

 

Faktinė tešmens ruošimo trukmė, sek.   1 karvė                                     2 karvė

Melžtuvo perlaikymo trukmė, sek.                     1 karvė                                     2 karvė

PASTABOS. Balai mažinami, kai:

1.      Laikas nuo tešmens ruošimo pradžios iki pirmo melžiklio uždėjimo mažiau kaip 30 sek. ir daugiau negu 1 min. – po 0,03 balo už kiekvieną sekundę.

2.      Melžtuvas perlaikomas pilnai nutrūkus pieno išskyrimui, už kiekvieną sekundę po 0,02 balo.

 

Vertinimo komisija: vardas, pavardė, pareigos, parašas


Respublikinių melžėjų varžytuvių nuostatų

6 priedas

 

Respublikinės melžėjų varžytuvės

Vieta, data ir laikas............................................................................................................................................

RANKINIO MELŽIMO GREIČIO, PIENO KIEKIO IR PIENO ŠVARUMO

VERTINIMO LAPAS

Dalyvio vardas, pavardė, parašas.......................................................................................................................

Dalyvio numeris...................................................................... Gyvenamoji vieta………………………………

Atstovaujančios įmonės pavadinimas.......................................

Karvių grupės numeris......................

 

Vertinami

Vertinimo

Vertinimo

Vertinimo

Balų

dydžiai

rodikliai

kriterijai

Pastabos

gali būti skiriama

skiriama

1. Melžimo greitis

1.1. Melžimo trukmė

Kontrolinio melžimo trukmė …….. min.

Faktinė melžimo trukmė ……. min.

 

0–5

 

2. Primelžto pieno kiekis

2.1. Pieno kiekis

Kontrolinis………….. kg

 

Faktinis     ………….. kg

 

Santykinis ………….. %

 

 

0–3

 

3. Išmilžio pilnumas

3.1. Pieno likutis

Kontrolinis………….. kg

 

Faktinis     ………….. kg

 

 

0–7

 

4. Pieno švarumas

4.1. Pieno švarumas pagal etaloną

Aukščiausiosios rūšies

I rūšies

II rūšies

III rūšies

 

0–5

 

Bendras balų skaičius

20

 

 

PASTABA.

1. Viršijus kontrolinį melžimo laiką už kiekvieną uždelstą sekundę vertinimas sumažinamas 0,01 balo.

2. Viršijus pieno likutį už kiekvienus 5 ml likusio pieno vertinimas sumažinamas 0,05 balo.

3.      Už pieno švarumą skiriama balų:

a)    pienas aukščiausiosios rūšies….5

b)    pienas I rūšies …………………3

c)    pienas II rūšies ………………...2

d)    pienas III rūšies ………………..0

 

 

Vertinimo komisija: vardas, pavardė, pareigos, parašas


Respublikinių melžėjų

varžytuvių nuostatų

7 priedas

 

Respublikinės melžėjų varžytuvės

Vieta, data ir laikas............................................................................................................................................

MECHANIZUOTO MELŽIMO GREIČIO, PIENO KIEKIO IR PIENO ŠVARUMO

VERTINIMO LAPAS

Dalyvio vardas, pavardė, parašas.......................................................................................................................

Dalyvio numeris...................................................................... Gyvenamoji vieta………………………………

Atstovaujančios įmonės pavadinimas.......................................

Karvių grupės numeris......................

 

Vertinami

Vertinimo

Vertinimo

Vertinimo

Balų

dydžiai

rodikliai

kriterijai

Pastabos

gali būti skiriama

skiriama

1. Melžimo greitis

1.1. Visos karvių grupės melžimo trukmė

Kontrolinio melžimo trukmė …….. min.

Faktinė melžimo trukmė ……. min.

 

0–5

 

2. Primelžto pieno kiekis

2.1. Karvių grupės kontrolinio melžimo pieno kiekis

2.2. Faktinis pieno kiekis

2.3. Santykinis pieno kiekis

 

 

 

………….. kg

 

………….. kg

 

………….. %

 

 

0–3

 

3. Išmilžio pilnumas

3.1.Pieno likutis pagal kontrolės duomenis

3.2. Faktinis pieno likutis

 

 

………….. g

 

……………g

 

 

0–7

 

4. Pieno švarumas

4.1. Pieno švarumas pagal etaloną

Aukščiausiosios rūšies

I rūšies

II rūšies

III rūšies

 

0–5

 

Bendras balų skaičius

20

 

 

PASTABA.

1.      Už kiekvieną sekundę, viršijus karvių grupės kontrolinį melžimo laiką, vertinimas mažinamas 0,02 balo.

2.      Viršijus kontrolinį pieno likutį iš karvių grupės, už kiekvieną 10 ml vertinimas mažinamas 0,01 balo.

3.      Už pieno švarumą skiriama balų:

e)    pienas aukščiausiosios rūšies….5

f)      pienas I rūšies …………………3

g)    pienas II rūšies ………………...2

h)    pienas III rūšies ………………..0

 

 

Vertinimo komisija: vardas, pavardė, pareigos, parašas


Respublikinių melžėjų varžytuvių nuostatų

8 priedas

 

Respublikinės melžėjų varžytuvės

Vieta, data ir laikas............................................................................................................................................

SOMATINIŲ LĄSTELIŲ NUSTATYMO VERTINIMO LAPAS

Dalyvio vardas, pavardė, parašas.......................................................................................................................

Dalyvio numeris...................................................................... Gyvenamoji vieta……………………………...

Atstovaujančios įmonės pavadinimas..................................................................................................................

Karvių grupės numeris......................

 

 

Vertinimo

rodikliai

 

 

Vertinimas (balais)

Vertinimo kriterijai

Vertinimo pastabos

didžiausias balų skaičius

1 karvė

2 karvė

vidutiniškai

Pasiruošimas. Priėjimas prie karvės.

Testo lėkštelės paėmimas

Paruošti priemones tyrimui, ramiai prieiti, pakalbinti karvę, lėkštelę laikyti paėmus už rankenėlės

 

2

 

 

 

Numelžti pieno į lėkštelę

Melžimo būdas, išmelžiamų spenių eilės tvarka

 

3

 

 

 

Testo atlikimas

Nulieti  truputį pieno, įpilti reagento

 

5

 

 

 

Rezultato įvertinimas

Sumaišyti lėkštelėje esantį turinį, jį įvertinti, rekomenduoti, kokių priemonių imtis

 

6

 

 

 

Testo lėkštelės plovimas

Švara, tikslingumas

 

2

 

 

 

Testo atlikimo laikas

Skirtas laikas – 3 min

 

2

 

 

 

Bendras balų skaičius

20

 

 

 

Testo rezultatų vertinimas:

                                    1 karvė                                                                         2 karvė

 

Dalyvio vertinimas (melžėja užrašo savo ranka)

 

 
dp

du

Kp

ku

 

dp

du

kp

ku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narių vertinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinimo komisija: vardas, pavardė, pareigos, parašas


 

Respublikinių melžėjų varžytuvių nuostatų

9 priedas

Respublikinės melžėjų varžytuvės

Vieta, data ir laikas............................................................................................................................................

MELŽTUVO SANITARINIO APDOROJIMO VERTINIMO LAPAS

Dalyvio vardas, pavardė, parašas.......................................................................................................................

Dalyvio numeris................................ ……………………….Gyvenamoji vieta………………………………

Atstovaujančios įmonės pavadinimas.......................................

 

Vertinami

Vertinimo

Vertinimo

Vertinimo

Balų

dydžiai

rodikliai

kriterijai

pastabos

gali būti skiriama

skiriama

1. Melžtuvo paruošimas melžimui

Melžtuvo vidaus išplovimas vandeniu, vandens išpylimas, melžtuvo patikrinimas

Vandens kiekis, temperatūra, vakuumo panaudojimas

 

 

0–2

 

2. Melžtuvo paruošimas po melžimo

2.1. Melžtuvo paviršiaus nuplovimas

Vandens kiekis, temperatūra, šepečiai

 

 

0–3

 

 

2.2. Pieno likučių pašalinimas iš melžtuvo

Melžtuvo prijungimas prie vakuumo, oro įleidimas pro melžiklius tekant vandeniui, vandens išpylimas

 

0–3

 

3. Melžtuvo plovimas plovimo-

3.1. Plovimo-dezinfekcinio tirpalo paruošimas

Tirpalo kiekis, temperatūra

 

 

0–5

 

dezinfekcinėmis

priemonėmis

3.2. Plovimas šepečiais

Specialių šepečių atskiroms melžtuvo detalėms parinkimas ir naudojimas

 

0–3

 

4. Melžtuvo praplovimas vandeniu

Plovimo-dezinfekcinių medžiagų likučių pašalinimas

Vandens kiekis, temperatūra, melžtuvo prijungimas prie vakuumo

 

0–2

 

5. Melžtuvo veikimo tikrinimas

5.1. Melžiklių sandarumas ir čiulpiklių veikimas

Vandens išleidimas iš melžiklių tarpsieninių kamerų

 

 

0–2

 

 

5.2. Pulsatoriaus darbas

Skaičiuojamas pulsų skaičius/ 15 sek.

 

0–2

 

 

5.3. Melžtuvo sandarumas

Tikrinamas melžtuvo dangčio sandarumas, melžtuvas paruošiamas laikymui

 

0–2

 

6. Darbo kultūra

Reikiamo inventoriaus pasiruošimas, plovimo-dezinfekcinių medžiagų parinkimas

Netvarkingai sudėti kibirai, grindis liečia pieno bei vakuumo žarnos, dirba skubotai, triukšmingai, viršija kontrolinį plovimo laiką

 

0–3

 

7. Melžtuvo paruošimo laikas

Skirtas laikas:

2 min

 

prieš melžimą

 

0–1

 

 

3 min

po melžimo

 

0–2

 

Bendras balų skaičius

30

 

 

 

Vertinimo komisija: vardas, pavardė, pareigos, parašas

Respublikinių melžėjų varžytuvių nuostatų

10 priedas

 

Respublikinės melžėjų varžytuvės

Vieta, data ir laikas............................................................................................................................................

MELŽĖJOS TEORINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO LAPAS

Dalyvio vardas, pavardė, parašas.......................................................................................................................

Dalyvio numeris................................ ………………………..Gyvenamoji vieta………………………………
(dalyvis per 45 min turi išrinkti teisingus atsakymus į 25 pateiktus klausimus ir pažymėti taip:              )   )
Atstovaujančios įmonės pavadinimas.......................................

Klausimo

Pateikti klausimai ir atsakymai į juos

Balų

Eil. Nr

gali būti skiriama

skiriama

1.

a)

b)

c)

d)

 

1

 

2.

 

1

 

3.

 

1

 

4.

 

1

 

5.

 

1

 

6.

 

1

 

7.

 

1

 

8.

 

1

 

9.

 

1

 

10.

 

1

 

11.

 

1

 

12.

 

1

 

13.

 

1

 

14.

 

1

 

15.

 

1

 

16.

 

1

 

17.

 

1

 

18.

 

1

 

19.

 

1

 

20.

 

1

 

21.

 

1

 

22.

 

1

 

23.

 

1

 

24.

 

1

 

25.

 

1

 

Bendras balų skaičius

25

 

Vertinimo komisija: vardas, pavardė, pareigos, parašas


Respublikinių melžėjų varžytuvių nuostatų

11 priedas

 

Atvykimo į 2001 m. Respublikines melžėjų varžytuves

grafikas

 

 

Rugsėjo 24 d. (pirmadienis) –        LVA ir Lietuvos žemės ūkio bei aukštesniųjų žemės ūkio mokyklų studentai ir moksleiviai,

Rugsėjo 25 d. (antradienis) –         Alytaus apskr.: Alytaus r., Lazdijų r., Varėnos r., Vilniaus apskr.: Vilniaus r., Šalčininkų r.,  Širvintų r., Švenčionių r., Trakų r., Ukmergės r.; Šiaulių apskr.: Šiaulių r.,  Radviliškio r., Pakruojo r., Kelmės r., Joniškio r., Akmenės r.;

Rugsėjo 26 d. (trečiadienis)   –       Kauno apskr.: Kauno r., Jonavos r., Kaišiadorių r.,  Kėdainių r.,  Prienų r.,  Raseinių r.; Marijampolės apskr.: Marijampolės r., Šakių r.,  Vilkaviškio r.; Panevėžio apskr.: Panevėžio r., Biržų r., Kupiškio r., Pasvalio r., Rokiškio r.

Rugsėjo 27 d. (ketvirtadienis) –      Tauragės apskr.: Tauragės r.,  Jurbarko r.,  Šilalės r., Telšių apskr.: Telšių r., Plungės r., Mažeikių r.; Utenos apskr.: Utenos r., Anykščių r., Ignalinos r., Molėtų r., Zarasų r.; Klaipėdos apskr.: Klaipėdos r., Kretingos r., Skuodo r., Šilutės r.;

Rugsėjo 28 d. (penktadienis) –         Organizuotas ekspozicijos apžiūrėjimas, individualūs susitikimai su

firmų atstovais, konsultacijos ir seminaras dalyviams aktualiais

klausimais, rezultatų paskelbimas, apdovanojimai, koncertas.

Varžytuvių pabaiga.


Respublikinių melžėjų varžytuvių nuostatų

12 priedas

 

Respublikinių melžėjų varžytuvių programa

(rugsėjo mėn. 24–27 d.)

 

 

900 – 950      Dalyvių registracija. Burtų traukimas (starto Nr., karvių grupės Nr.).

1000–1045     Teorinių žinių patikrinimas.

1100–1330     Melžtuvų sanitarinis apdorojimas.

1330–1430        Pertrauka pietums. Vykimas į melžimo rungties vietą.

1430–1550        Dalyvių individualaus sanitarinio pasiruošimo įvertinimas.

1600–1715        Melžimas.

a) dalyviai, turintys neporinio starto numerius melžia rankomis;

b)    dalyviai, turintys porinio starto numerius melžia mechanizuotai.

1715–1830     Melžimas.

a)     dalyviai, turintys neporinio starto numerius melžia mechanizuotai;

b)    dalyviai, turintys porinio starto numerius melžia rankomis.

1900             Rezultatų aptarimas.

 

 

 

 

Varžytuvių dienomis Melžimo mokymo centre ir LVA teritorijoje pastoviai veiks naujų pieno gamybos, šaldymo, pašarų ruošimo bei kitų gyvulininkystės fermų įrengimų paroda. Rugsėjo mėn. 28 d. numatomas organizuotas šios parodos apžiūrėjimas, susitikimai su šiuos įrengimus gaminančių firmų atstovais, varžytuvių dalyvius dominančiais klausimais konsultuos Lietuvos veterinarijos akademijos ir VĮ “Pieno tyrimai” vedantieji specialistai.


Respublikinių melžėjų varžytuvių nuostatų

13 priedas

Respublikinių melžėjų varžytuvių rugsėjo mėn. 28 d. programa

 

900 –1000          Organizuotas varžytuvėms suruoštos ekspozicijos apžiūrėjimas. Individualūs susitikimai su firmų atstovais.

1000–1100         Individualios konsultacijos varžytuvių dalyviams aktualiais pieno gamybos ir jo kokybės klausimais (konsultuos LVA ir VĮ “Pieno tyrimai” specialistai).

1100–1330         Seminaras.

                        1. Pranešimų temos:

   1.1.    Pienininkystės plėtra 2002–2010 metais. M.Keblys, LAEI žemės ūkio politikos

         skyriaus vyr.bendradarbis, R.Vasiliauskaitė, LAEI mokslinė bendradarbė.

1.2.       Pieninės galvijininkystės vystymosi perspektyvos Lietuvoje. A.Valkauskas, ŽŪM

         gyvulininkystės valdybos viršininkas.

1.3.       Reikalavimai pieno kokybei integruojantis į Europos Sąjungą. A.Greičiuvienė, Valstybinės Maisto ir veterinarijos tarnybos vyr.specialistė.

1.4.       Galvijų reprodukcijos savybių išsaugojimas. K. Saikevičius, Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos viršininkas.

1.5.       Galvijų veislininkystės gerinimo problemos ir uždaviniai. Dr.doc. V.Juozaitienė – LVA, gyvulių veisimo ir genetikos katedros vedėja.

1.6.       Melžiamų karvių mityba didinant produktyvumą. Dr.doc.J.Kulpys, LVA, mitybos katedros vedėjas.

1.7.       Kukurūzai – pigiausias pašaras. UAB “Šaka” agronomas J.Valaitis.

1.8.       Zoohigieniniai reikalavimai aukštos kokybės pieno gamybai. Dr.doc. B.Bakutis – LVA, zoohigienos ir maisto produktų sanitarijos katedros vedėjas.

2. Diskusijos, pasisakymai.

1345–1400         Pertrauka.

1400–1415         Sveikinimai varžytuvių dalyviams. (ŽŪ viceministras, varžytuvių organizacinio komiteto pirmininkas V.Grušauskas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius K.Lukauskas, ŽŪR direktorius L. Kryžius).

1415–1430         Varžytuvių apibendrinimas. Nugalėtojų paskelbimas. Dr.doc.V.Stankūnienė, MMC konsultantė, varžytuvių vertinimo kom.pirmininko pavaduotoja.

1430–1500         Varžytuvių nugalėtojų apdovanojimas. Įsteigtų prizų ir Varžytuvių dalyvių pažymėjimų, suvenyrų įteikimas.

1500–1630         Koncertas.

1630                 Varžytuvių pabaiga.

2001 m. RESPUBLIKINIŲ MELžĖJŲ VARŽYTUVIŲ SUVESTINĖ

Rugsėjo 24 d.

Dalyvio Nr.
Pavardė ir vardas
Atstovaujančios įmonės pavadinimas
Teorija, 25
Sanitarinis pasiruošimas, 15
Melžimas rankomis, 70
Mechanizuotas melžimas, 100

Melžimo greitis.
Pieno likutis

Somat. ląst. nustatymas, 20
Melžtuvių sanitarinis apdorojimas, 30
Viso
Vieta
Rankomis, 20
Mechanizuotai, 20
11
Nerijus Martinkus
LVA
23
15
65
87
11.85
20
19
28
268.9
1
5
Judita Knystautaitė
LVA
24
15
65
75
15.04
16.96
19
28
258.0
2
7
Jūratė Petniūnienė
Alantos ž. ū. m-kla
21
12
61
90
11.4
18.8
18
24
256.2
3
4
Danielius Starevičius
LVA
25
15
66
83
16.25
15.77
12
19.5
252.5
4
13
Vida Gedmintienė
Klaipėdos LJŪRS
21
10
60
76
11.85
19.95
19
27.5
245.3
5
6
Arvydas Butrimas
Simno ž. ū. m - kla
20
15
63
83
12.71
20
8
22
243.7
6
10
Raimondas Rutkauskas
Simno ž. ū. m - kla
22
15
66
68
11.15
19.8
16
21.5
239.5
7
3
Rimvydas Būtėnas
Alantos ž. ū. m - kla
20
12
52
84
16.93
19.5
17
17.5
238.9
8
1
Vilma Pauliukaitė
Vabalininko ž. ū. m - kla
14
13
68
87
8.21
19.5
10
19
238.7
9
12
Juozas Kavaliauskas
Veisiejų ž. ū. m - kla
20
14
56
76
9.12
20
17
24.5
236.6
10
8
Modesta Birbilaitė
Panevėžio LJŪRS
22
9
65
60
18.65
15.92
16
20
226.6

11

15
Vaida Pakutkaitė
Veisiejų ž. ū. m -kla
19
15
48
76
12.5
20
17
19
226.5
12
9
Artūras Vadeika
Rokiškio LJŪRS
22
15
31
74
17.5
19.5
18
27.5
224.5
13
14
Nomeda Bedalytė
Vabalininko ž. ū. m - kla
19
15
38
67
17.48
20
17
2
195.5
14

Rugsėjo 25 d.

Pavardė ir vardas
Dalyvio Nr.
Apskritis
Rajonas
Atstovaujančios įmonės pavadinimas
Teorija, 25
Sanitarinis pasiruošimas, 15
Melžimas rankomis, 70
Mechanizuotas melžimas, 100
Melžimo greitis.
Pieno likutis
Somatinių ląstelių nustatymas, 20
Melžtuvo sanitarinis apdorojimas, 30
Viso
Rankomis, 20
Mechanizuotai, 20
Gintautas Blaževičius
9
Alytaus
Alytaus
Ūkininko ūkis
25
15
70.00
96.00
18.35
19.64
19.00
29.00
292.00
Irena Zaiceva
3
Šiaulių
Pakruojo
Žvirblionių ž. ū. bendrovė
24
15
66.00
95.00
18.30
18.38
19.00
23.50
279.20
Magdė Rutkauskienė
11
Alytaus
Alytaus
24
13
69.00
92.00
19.85
19.74
16.00
25.00
278.60
Stefa Gibienė
10
Alytaus
lazdijų
Veisiejų ž. ū. m - kla
25
14
66.00
75.00
19.02
17.60
17.00
23.50
257.10
Dalija Barkauskienė
5
Alytaus
Varėnos
Ūkininkė
20
15
68.00
75.00
17.03
19.54
18.00
21.00
253.60
Roma Jankaitięnė
1
Šiaulių
Šiaulių
Kuršėnų ž. ū. bendrovė
18
15
62.50
95.00
16.11
18.00
18.00
9.50
252.10
Lina Kučinskytė
6
Šiaulių
Akmenės
Papilės ž. ū. bendrovė
24
15
65.00
75.00
13.89
19.62
14.00
16.00
242.50
Darius Ričkus
12
Šiaulių
Kelmės
Kelmės raj.
23
14
53.00
75.00
10.10
18.00
18.00
27.50
238.60
Marija Savėliavienė
15
Šiaulių
Radviliškio
Lietuvos GI band. stotis
24
15
57.00
64.00
16.33
18.18
19.00
21.50
235.00
Liucija Lavcel
8
Vilniaus
Trakų
Ž. ū. bendrovė "Merkys"
20
14
62.00
67.00
16.94
19.24
13.00
21.50
233.70
Janė Butrimavičienė
14
Vilniaus
Širvintų
J. Tamošiūnienės ūkis
19
10
62.00
55.00
15.33
16.43
12.00
16.50
206.30

Rugsėjo 26 d.

Pavardė ir vardas
Dalyvio Nr.
Apskritis
Rajonas
Atstovaujančios įmonės pavadinimas
Teorija, 25
Sanitarinis pasiruošimas, 15
Melžimas rankomis, 70
Mechanizuotas melžimas, 100
Melžimo greitis.
Pieno likutis
Somatinių ląstelių nustatymas, 20
Melžtuvo sanitarinis apdorojimas, 30
Viso
Rankomis, 20
Mechanizuotai, 20
Jovita Kaupienė
24
Kauno
Kauno
LVA pr. mok. ir band. centras
25
15
69.50
99.00
16.50
19.16
19.00
29.60
292.80
Milda Janušauskienė
17
Kauno
Prienų
B. Liutkienės ūkis
24
15
68.00
94.00
16.80
19.31
19.00
25.00
281.10
Dalė Gelbūdienė
25
Kauno
Kauno
LŽŪU mokomoasis ūkis
25
15
69.50
83.00
19.37
19.63
18.00
24.50
274.00
Vida Ročkienė
16
Kauno
Raseinių
Česlovo Labučio ūkis
23
15
68.00
81.00
17.38
17.26
19.00
23.00
263.60
Saulius Brazdžiūnas
22
Panevėžio
Panevėžio
J. Brazdžiūno ūkis
24
15
65.00
61.00
10.94
18.73
14.00
29.00
237.70
Gitana Janulevičienė
21
Marijampolės
Marijampolės
Padovinio ž. ū. bendrovė
20
15
65.00
68.00
17.03
16.87
15.00
11.50
228.40

Rugsėjo 25 - 27 d.

Pavardė ir vardas
Dalyvio Nr.
Apskritis
Rajonas
Atstovaujančios įmonės pavadinimas
Teorija, 25
Sanitarinis pasiruošimas, 15
Melžimas rankomis, 70
Mechanizuotas melžimas, 100
Melžimo greitis.
Pieno likutis
Somatinių ląstelių nustatymas, 20
Melžtuvo sanitarinis apdorojimas, 30
Viso
Vieta
Rankomis, 20
Mechanizuotai, 20
Jovita Kaupienė
24
Kauno
Kauno
LVA pr.mok. ir band. centras
25
15
69.50
99.00
16.50
19.16
19.00
29.60
292.80
1
Gintautas Blaževičius
9
Alytaus
Alytaus
Ūkininko ūkis
25
15
70.00
96.00
18.35
19.64
19.00
29.00
292.00
2
Milda Janušauskienė
17
Kauno
Prienų
B. Liutkienės ūkis
24
15
68.00
94.00
16.80
19.31
19.00
25.00
281.10
3
Irena Zaiceva
3
Šiaulių
Pakruojo
Žvirblionių ž. ū. bendrovė
24
15
66.00
95.00
18.30
18.38
19.00
23.50
279.20
4
Magdė Rutkauskienė
11
Alytaus
Alytaus
24
13
69.00
92.00
19.85
19.74
16.00
25.00
278.60
5
Dalė Gelbūdienė
25
Kauno
Kauno
LŽŪU mokomasis ūkis
25
15
69.50
83.00
19.37
19.63
18.00
24.50
274.00
6
Irena Petrauskienė
33
Klaipėdos
Šilutės
V. Petrausko ūkis
23
15
68.00
78.00
19.39
18.72
17.00
28.00
267.10
7
Vida Ročkienė
16
Kauno
Raseinių
Česlovo Labučio ūkis
23
15
68.00
81.00
17.38
17.26
19.00
23.00
263.60
8
Alė Smagurauskienė
35
Utenos
Ignalinos
Ūkininko ūkis
20
15
68.00
87.00
13.65
15.26
18.00
26.00
262.90
9
Danutė Pleškienė
26
Telšių
Mažeikių
Ūkininkė
23
15
67.00
83.00
18.18
17.76
17.00
21.00
261.90
10
Vilija Bušinskienė
34
Tauragės
Šilalės
V. Bušinskienės ūkis
22
13
66.00
76.00
19.04
19.94
20.00
24.50
160.50
11
Stefa Gibienė
10
Alytaus
Lazdijų
Veisiejų ž. ū. m - la
25
14
66.00
75.00
19.02
17.60
17.00
23.50
257.10
12
Dalija Barkauskienė
5
Alytaus
Varėnos
Ūkininkė
20
15
68.00
75.00
17.03
19.54
18.00
21.00
253.60
13
Roma Jankaitienė
1
Šiaulių
Šiaulių
Kuršėnųų ž. ū. bndrovė
18
15
62.50
95.00
16.11
18.00
18.00
9.50
252.10
14
Ingrida Brasytė
29
Telšių
Telšių
R. Gofmanienės ūkis
24
14
67.00
71.00
15.18
17.51
17.00
18.00
243.70
15
Lina Kučinskytė
6
Šiaulių
Akmenės
Papilės ž. ū. bendrovė
24
15
65.00
75.00
13.89
19.62
14.00
16.00
242.50
16
Kąstytis Gusakovas
27
Utenos
Zarasų
A. Gusakovo ūkis
25
13
66.00
73.00
16.25
17.98
20.00
1.00
242.20
17
Darius Ričkus
12
Šiaulių
Kelmės
Kelmės raj.
23
14
53.00
75.00
10.10
18.00
18.00
27.50
238.60
18
Janė Kazlienė
30
Panevėžio
Kupiškio
ūk. Juozas Banys
25
15
60.00
80.00
12.45
12.74
16.00
16.50
237.70
19
Saulius Brazdžiūnas
22
Panevėžio
Panevėžio
J. Brazdžiūno ūkis
24
15
65.00
61.00
10.94
18.73
14.00
29.00
237.70
20
Marija Savėliavienė
15
Šiaulių
Radviliškio
Lietuvos GI bandymų stotis
24
15
57.00
64.00
16.33
18.18
19.00
21.50
235.00
21
Liucija Lavcel
8
Vilniaus
Trakų
Ž. ū. bendrovė "Merkys"
20
14
62.00
67.00
16.94
19.24
13.00
21.50
233.70
22
Irena Macaitienė
31
Tauragės
Tauragės
Ūkininkė
22
14
64.50
63.00
11.86
18.30
19.00
20.50
233.20
23
Gitana Janulevičienė
21
Marijampolės
Marijampolės
Padovinio ž. ū. bendrovė
20
15
65.00
68.00
17.03
16.87
15.00
11.50
228.40
24
Angelė Kelnerienė
32
Klaipėdos
Šilutės
Ž. ū. kooperatyvas
18
14
60.00
65.50
13.33
17.94
18.00
16.50
223.30
25
Janė Butrimavičienė
14
Vilniaus
Širvintų
J. Tamošiūnienės ūkis
19
10
62.00
55.00
15.33
16.43
12.00
16.50
206.30
26

 

 

MMC ^ Įsakymas 2001 m. nuostatai Programa Seminaras Klausimai

 

Laiškus su klausimais ir komentarais apie šio puslapio informaciją siųskite adresu mmc@lva.lt
Copyright © 2001 Melžimo mokymo centras, design RA, Webmaster era@mail.lt 
Paskutiniai pakeitimai: rugsėjo 03, 2001